פרה העושה מלאכות בעת חליבתה בשבת

תשובת מרן ראש הישיבה בעל אילת השחר

 

הגאון הרב יהודה אהרן לייב שטיינמן זצ"ל

 

בנוגע לשאלה אם בהמה עושה מלאכה מאליה דרך הילוכה בפסיק רישא, כאשר זה מתוכנן ע"י הבעלים מערב שבת אם יש בזה איסור. נראה, שאין בזה איסור, כי כל איסור שביתת בהמתו היא גזירת הכתוב, כי מה שייך שהבהמה עושה מלאכה והבעלים יעבור על איסור, וכיון שהיא גזירת הכתוב אין לך בו אלא חידושו, כאשר הבהמה עושה מלאכה ממש, ולא כאשר היא עושה זאת בדרך הילוכה אף שהוי פסיק רישא.

image_printהדפסת מאמר