מכירת חמץ בתנובה

הרב זאב וייטמן
רב תנובה

 

א. פתיחה
ב. יפוי הכח
ג. המחאת זכויות
ד. איסור שינוע חמץ בפסח
ה. שטר מכירת החמץ של תנובה
ו. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח
ז. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה

 

א. פתיחה
מכירת החמץ של חברת תנובה נעשתה בשנים האחרונות ע"י יושבי הראש של בד"ץ ועדת מהדרין תנובה הגר"מ גרוס שליט"א והגרי"מ שטרן שליט"א ובהשתתפות חברי ועדת מהדרין תנובה וחברי בית הדין חניכי הישיבות שבראשות הגר"מ גרוס.

בשנים קודמות נעשתה מכירת החמץ אצל הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א, שהיה בזמנו חבר ועדת מהדרין תנובה. הגרש"א שטרן ידוע כאחד המומחים הגדולים בדורנו בענייני שטרות בכלל, ובענייני מכירת חמץ בפרט, ודיוניו המעמיקים, החשובים והיסודיים בנושא מכירת חמץ נתפרסמו בספרים הרבים שחיבר בנושאים שונים ומגוונים.

לשם מכירת החמץ, דרש הגרש"א שטרן שיהיה יפוי כח משפטי למכירת החמץ של תנובה (וחברות הבנות שלה) החתום ע"י מנכ"ל תנובה, יו"ר תנובה, וחשב החברה. במסגרת החתימה על ההרשאה, על סמך יפוי הכח הנ"ל, הוא דרש גם את פרוט האתרים בהם מונח החמץ, את כתובתם, את פרוט החמץ עצמו, ואת שמות אנשי הקשר ומספרי הטלפון של מנהלי האתרים על מנת שהגוי יוכל, במידה וירצה, לבוא במהלך החג ולקחת את החמץ שרכש.

החל משנת תשע"ב ובסיוע צמוד של הגרש"א שטרן ביצענו מכירה פרטית שנעשתה בין תנובה ובין גוי שעובד כמנהל בכיר בתנובה. היתרון הגדול שהיה במכירה זו, שהחמץ נמכר לאדם המכיר היטב את כל מפעלי תנובה אשר יודע בדיוק מה הוא קונה ואיך הוא יוכל לקבל את החמץ שרכש במהלך החג אם ירצה בכך. פועל יוצא הוא שגמירות הדעת בין המוכרים והקונה גדולה יותר כאשר המוכרים מכירים את הקונה והקונה מכיר את המוכרים ואת החמץ אותו הוא קונה.

מאז מידי שנה משתכללים ומשתפרים הדברים יותר ויותר ולהלן יוצגו יפוי הכח של הנהלת תנובה ובעליה לבצע את מכירת החמץ של חברת תנובה, ואת שטר מכירת החמץ לגוי עם הערות שוליים להסבר הכתוב, בהתאם למכירה שנעשתה בשנת תשע"ז.

האם יש צורך במכירת החמץ של תנובה?
מכיוון שחברת תנובה נרכשה ע"י חברה סינית והיא נמצאת כיום בבעלות לא יהודים מתעוררת השאלה האם יש צורך בכלל במכירת חמץ. משתי סיבות התשובה הינה חיובית. ראשית הבעלות של הסינים הינה על 80 אחוזים מחברת תנובה כאשר עשרים אחוזים שייכים עדיין לחלק מהקיבוצים שלא מכרו את חלקם בתנובה. הסיבה השניה היא שהבעלות של החברה הסינית הינה על החברה והיא בעלת הסמכות להחליט על אופן התנהלותה אך אין לה בעלות ממשית שניתן לממש אותה על חומרי הגלם והמוצרים.

אלא שבדיוק מאותה סיבה החמץ גם לא שייך ליהודים – לא למנכ"ל החברה ולא למנהליה האחרים אלא החמץ כמו שאר חומרי הגלם והמוצרים שייכים לחברה שהיא איננה חייבת במצוות כי היא לא אישיות יהודית, ואם יישאר ברשות החברה חמץ בפסח אין כאן יהודי שניתן לומר שהוא עבר על בל יראה ובל ימצא כי החמץ שייך לחברה ולא למנהליה או בעליה.

בכל אופן מחמת הדעות הסוברות שיש כן זיקה בין בעלי החברה לרכוש החברה ובעלי החברה נחשבים לבעלי הרכוש ומכיוון שחלק מהחברה שייך לקיבוצים בבעלות יהודית (שאף הם למעשה מוגדרים כחברה ולא כשותפים) אנו מבצעים מכירת חמץ לכל החמץ שנמצא ברשות תנובה, למרות שאי אפשר להצביע על אף אדם יהודי שיעבור על איסור בל יראה ובל ימצא במידה ותנובה לא תמכור חמץ.

ב. יפוי הכח
בניגוד למכירות חמץ הנעשות ע"י הרבנויות השונות והבד"צים וועדות הכשרות השונות יפוי הכח למכירת החמץ שמוצג בזה נחתם לא ע"י מנהל המפעל או מנהל המחלבה, אלא ע"י מנכ"ל תנובה, יו"ר קבוצת תנובה שהוא גם נציג בעליה של תנובה והמוסמך מטעמם לייצגם בתנובה, וסמנכ"ל הכספים בתנובה, שלהם יש את הזכות החוקית ואת הסמכות לבצע עסקאות בסדר גודל של מכירת כל החמץ של מפעלי תנובה.

הרצינות של מכירה זו והתוקף החוקי שלה מוכחים גם מהעובדה שקודם לחתימתם של הנ"ל על יפוי הכח, הועבר נוסח יפוי הכח ליועץ המשפטי של תנובה על מנת שיבדוק את פרטי העסקה ואת נוסח יפוי הכח וחוזי המכירה. כל זאת נעשה לאחר שיפוי הכח נבדק ותוקן ע"י הגרש"א שטרן ויושבי ראש ועדת מהדרין תנובה ושאר חברי הועדה כדי לוודא שהוא תקף מבחינה הלכתית.

ג. המחאת זכויות
בעיה גדולה שיש להתמודד איתה בעניין מכירת חמץ היא החמץ שנכנס לרשות החברה במהלך החג; הכוונה בעיקר לחומרי גלם שנרכשו בחו"ל והם עלולים להיכנס לרשות תנובה במהלך ימי החג. אם כניסת החמץ לרשות תנובה הייתה נעשית רק ברגע שתנובה מקבלת את התוצרת לידיה, הדברים היו יותר פשוטים משום שניתן היה להימנע מלקבל תוצרת כזו במהלך ימי החג (אם כי לעתים גם דבר זה מסובך מאוד כאשר מגיעים חומרי גלם לנמלי הים ותנובה נדרשת להוציאם משם). אבל במקרים אחרים העניין מסובך הרבה יותר, מכיוון שיש חומרי גלם שנכנסים מבחינה משפטית לרשות תנובה כבר ברגע שהם יוצאים משערי המפעל המייצר בחו"ל, ויש אחרים שנכנסים לרשותה של תנובה רק ברגע הגיעם לארץ ודברים אלו אינם תמיד בשליטתה של תנובה.

יש לציין, שמבחינת מכירת חמץ לא ניתן לבצע מכירת חמץ לתוצרת שלא נמצאת ברשות תנובה ברגע המכירה ולכן יש חשש שתוצרת כזו שתגיע במהלך הפסח תאסר משום חמץ שעבר עליו הפסח.

כדי לפתור בעיה זו אנו עומדים בקשר עם מחלקת הרכש בתנובה כדי למנוע ככל שניתן מצב או חשש שתוצרת חמץ תגיע לרשות תנובה במהלך הפסח. מכיוון שמדובר בעשרות הזמנות שמתבצעות במשך חודשים רבים, קשה להשתלט על כל ההזמנות הללו ולכן אנו מחלקים בין חמץ ודאי ובין חששות חמץ. לגבי חמץ וודאי אנו מוציאים רשימה למחלקת הרכש ומוודאים שלא יתבצעו הזמנות לפני החג באופן שיהיה חשש שהחמץ יגיע לרשות תנובה בחג הפסח, ואילו לגבי חששות חמץ אנו מבצעים המחאת זכויות משפטית.

המחאת זכויות היא מסמך משפטי שנחתם בין שני גופים כאשר הגוף האחד מקנה לשני זכות שעשויה להגיע לו בעתיד. למשל, גוף שתובע בבית משפט חברת ביטוח יכול להמחות את זכותו לקבל פיצוי מחברת הביטוח לגורם שלישי וברגע שבית המשפט ייקבע שהוא זכאי לדמי הביטוח הכסף יגיע ויינתן ישירות לגורם השלישי שקיבל את המחאת הזכויות מבלי שהוא עובר דרך החותם על המחאת הזכויות ומבלי כל צורך לקניין נוסף. המשמעות היא שהגורם השלישי למעשה עומד במקום החותם על המחאת הזכויות והוא זכאי לקבל את המגיע לחותם המחאת הזכויות כאילו הוא בעל הזכויות הראשוני. כאמור לעיל ועל פי הכרעת הגרש"א שטרן וחברי בד"ץ ועדת מהדרין אנו מסתמכים על המחאת זכויות רק לגבי חששות חמץ ולא לגבי חמץ וודאי.

ד. איסור שינוע חמץ בחג
מלבד האיסור לקבל לרשותה של תנובה מוצרי חמץ בחג, הרי שכדי שהמכירה לא תהיה 'חוכא ואיטלולא' קיים איסור חמור לשנע חמץ במהלך כל ימי החג – במחלבות, במרכזים הלוגיסטיים, במחסני ההפצה וכו' – כדי לבטא באופן ברור שהחמץ איננו שייך לנו ואיננו יכולים לגעת בו במהלך החג.

מכיוון שהמערכות כיום ממוחשבות ניתן לסגור את כל מוצרי החמץ לשיווק לפני חג הפסח ולא לפתוח אותם עד מוצאי החג כך שלא יתאפשר לשלוח אותם ללקוחות וגם לא להכין אותם למשלוח מיידי במוצאי החג לפני צאת החג ולפני מכירת החמץ חזרה לידי תנובה. לצורך זה נבדקים מרכזי ההפצה במהלך החג ורק מחסנים שאכן עמדו בתנאים הללו מקבלים אישור מכירת חמץ שמגיע למחלבות ולמרכזי ההפצה רק במוצאי שביעי של פסח.

בתנובה ניתן אישור מכירת החמץ רק במוצאי שביעי של פסח ורק למי שעמד בתנאי המכירה ואכן סגר וסימן את מוצרי החמץ ולא שינע אותם ולא נגע בהם במהלך כל ימות החג. זאת בשונה מהרבנויות המנפיקות אישורי מכירת חמץ עוד ימים רבים לפני חג הפסח לכל אלו שחתמו אצלם על יפוי כח למכירת החמץ,

ה. שטר מכירת החמץ של תנובה
להלן נוסח שטר מכירת החמץ של חברת תנובה – נוסח הלכתי שכתוב בלשון ברורה ומובנת גם לדוברי עברית זמננו ובאופן המקובל לכתיבת הסכמים ושטרות במכירות בנות ימינו ובאופן שמקובל גם מבחינה משפטית וחוקית ומובן לקונה שאיננו אמון על הלשון הרבנית.

שטר מכירת החמץ של תנובה וחברות הבנות לשנת תשע"ז
בהתאם ליפויי הכח המצורפים בזה המייפים את כוחי למכור את כל החמץ ותערובות החמץ וחשש חמץ (להלן – החמץ) של תעשיות מזון תנובה – אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ – וכל חברות הבנות שלה והשותפויות שיש לה חלק בהן (להלן – המוכר) – הריני מוכר את כל החמץ של המוכר לקונה…………. ת"ז שכתובתו ……… ישראל )להלן הקונה(. חלות המכר תהיה ביום……….. י"ד בניסן ( שנה/תאריך לועזי(, בשעה 11:00 בבוקר שעון ישראל (להלן – רגע חלות המכירה).

מכירת העגלים השייכים לתנובה והדגנים הנמצאים במרכזי המזון
מלבד החמץ – ובהתאם ליפויי הכח הנ"ל – אני מוכר לקונה גם את כל העגלים השייכים לתנובה והנמצאים ב………………..ואת הדגנים שנמצאים במרכז המזון במקומות אלו.

המחאת זכויות
בהתאם ליפוי כח נוסף להמחאת זכויות אני ממחה את זכות הקונה לזכות בכל החמץ שאמור להיכנס לרשות המוכר או לאחריותו מרגע חלות המכירה ועד מוצאי פסח אור לכ"ב בניסן (שנה/ תאריך לועזי) (לגבי החמץ הנמצא בחו"ל או הנמצא בבעלות יהודים הגרים בחו"ל המחאת הזכויות תסתיים במוצאי הפסח אור לכ"ג בניסן (שנה/תאריך לועזי, לפי מועד צאת החג הרלוונטי). כל החמץ או תערובות החמץ שאמורות להיכנס לרשות המוכר בתקופה זו ייכנסו ישירות לרשות הקונה שהמחאת זכויות זו מעמידה אותו במקום המוכר לעניין זכייה בכל הטובין שמכילים חמץ ושאמורים היו להיכנס לרשות המוכר.

השכרת מקומות איחסון החמץ

כמו"כ, אני משכיר לקונה באמצעות שטר זה ובהתאם ליפויי הכח הנ"ל את כל המקומות שבהם נמצא החמץ לצורך אחסונו וכן את כל המשטחים עליהם נמצא החמץ עד לפינוי כל החמץ מרשות המוכר והעברתו לרשות הקונה, ולא יאוחר מאור ל (התאריך הרלוונטי) בשעה 20:00( או עד צאת החג לגבי מקומות בחו"ל). ההשכרה כוללת גם את המקומות בהם נמצאים העגלים והדגנים הנמכרים אף הם במסגרת מכירה זו.

התמורה עבור השכרת מקומות האחסון
המחיר עבור שכירות כל המקומות הללו עד למועד הנ"ל הינו 10,000₪ שטר זה מעיד שהקונה נתן למוכר סך 200 ₪ להתחלת פירעון השכירות הנ"ל בתור קנין כסף כאשר יתרת דמי השכירות נזקפה על הקונה במלווה שמועד פירעונו הוא (התאריך הרלוונטי של מוצאי החג) שעה 0800 .

קניין אגב קרקע
אגב שכירות המקומות הנ"ל אני מוכר לקונה גם את כל החמץ שנמצא ברשות המוכר.

התמורה עבור המכר
המחיר עבור כל החמץ הינו מחיר העלות של תנובה (כאשר מדובר בחומרי גלם) או המחיר הסיטונאי של מוצרים שתנובה מייצרת ומוכרת בתוספת 5% בהתאם לנתונים הנמצאים בידי תנובה. התמורה עבור העגלים תהיה בהתאם למשקלם בעת העברתם לרשות הקונה כאשר המחיר יהיה 14 ₪ עבור כל ק"ג חי. התמורה עבור הדגנים תהיה מחיר העלות של תנובה בהתאם למחירים ששולמו על ידה בפועל.

תנאי התשלום
חתימת הקונה והמוכר על שטר זה מעידה שהקונה שילם למוכר סך של 1000 ₪ בתור דמי קדימה לפירעון דמי החמץ בתור קנין כסף כאשר יתרת הסכום מדמי המקח נזקפה על הקונה במלווה עד לתאריך (התאריך הרלוונטי באסרו חג) שעה 0800 .

שיק בטחון
להבטחת תשלום החוב מפקיד הקונה בידי המוכר שיק על סך 10,000,000 ₪ שמועד פרעונו הינו ב………………….

קניינים הלכתיים
כדי שלמכירה זו יהיה תוקף הלכתי לכל הדעות, העברת הבעלות על החמץ מהמוכר לקונה תתבצע באמצעות הקניינים דלהלן: קנין כסף, קנין מטלטלין אגב קרקע, קנין חצר, קנין סודר (שיעשה שוב בסמוך למועד חלות המכירה בין הקונה לשליח מיופה הכח של המוכר), קנין סיטומתא, קנין אודיתא וקנין שטר, כאשר שטר זה מהווה מלבד שטר קנין גם שטר ראיה על ביצוע כל הקניינים הנ"ל שמשמעותם הוסברה לקונה והתבצעה בין המוכר לקונה.

המכר יחול בכל מקרה וגם בקנין אחד בלבד
הובהר לקונה והוסכם בין הצדדים שמספיק קניין אחד מכל הנ"ל כדי שהחמץ יעבור לרשותו של הקונה וכל הקניינים הללו נעשים במקביל כדי להבטיח שחלות הקניין והמכר תהיה בהתאם לכל הדעות כאשר כל קניין בפני עצמו מספיק לביצוע המכר.

הצדדים הסכימו ביניהם שאי חלותו של קניין אחד מהקניינים שנעשו ביניהם לא יגרע מכוחו של קניין אחר לחול, כמו גם שאם יש דבר מסוים שמסיבה כלשהי המכירה באחד הקניינים לא חלה לגביו הדבר לא ייגרע ולא יפגע בחלות המכר על כל שאר הדברים האחרים הנמצאים במסגרת המכירה בהתאם לשטר זה. וכמו גם שבמקרה והמוכר או מישהו מעובדיו ישתמש בחמץ שנמכר לקונה הדבר לא ייפגע בחלות המכירה של כל החמץ הנוסף והאחר שלא נגעו.

תשלום יתרת החוב איננו מהווה תנאי במכירה זו כמו גם לא קביעת הסכום המדויק של העסקה לכל פרטיה.

האחריות על החמץ הנקנה מרגע חלות המכירה וביטוח
כל החמץ קנוי לקונה במכירה גמורה בלי כל תנאים וללא כל שיור זכויות למוכר והקונה רשאי מרגע חלות המכירה לעשות עם החמץ כרצונו, והאחריות על החמץ מוטלת מרגע זה על הקונה בלבד כולל אחריות אונס גמור.

עם זאת הוסכם בין הצדדים שבתאום מול חברות הביטוח הרי כל עוד החמץ לא הוצא מהמקומות בהם הוא נמצא ברגע המכירה – מקומות שהושכרו לקונה – הביטוח יכסה במקרי נזק לחמץ גם את הקונה והתשלום עבור החמץ כולל גם את התמורה עבור הסבת הביטוח על שם הקונה. במקרה של נזק כזה הטיפול מול חברות הביטוח בקבלת תגמולי הביטוח ייעשה ע"י המוכר.

תוקף המכירה
הצדדים מסכימים שהקונה רשאי לתת תוקף למכירה זו ולהסכם זה בהתאם לחוקי המדינה והמוכר מתחייב להמציא לקונה את כל הנחוץ לו לצורך זה. עם זאת הקונה מצהיר שאין הכרת המדינה או הרשות השופטת במכירה זו מהווה תנאי בחלות המכירה ובתוקפה המלא.

תוקף שטר מכירה זה ושכירות זו והמחאת זכויות זו יהיה כתוקף כל השטרות העשויין כדין תורה ועל פי חוקי המדינה וכל ספק שיתעורר בקשר להסכם שבמסגרת שטר זה יהיה נידון לטובת הקונה ושטר זה לא ייגרע ולא ייפסל ע"י מחיקות ותלויות או בכל ריעותא אחרת דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרות ובביטול כל מודעות.

בוררות
במקרה של מחלוקת בין הצדדים לגבי תוקפו של שטר זה מסכימים שני הצדדים לבוררות מוסכמת בפני בית הדין של חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס שליט"א וחתימת הצדדים על שטר זה כמוה כחתימה על שטר בוררות.

חתימות הצדדים והעדים
ובאתי על החתום ביום ובתאריך (הרלוונטי) כאן במשרדי תנובה ברמת השרון בצמת גלילות זאב וייטמן
ואף אני הקונה בא על החתום ליתר תוקף _________________________

ואף אנו מעידים על כל האמור בשטר זה –
__________________________

ו. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח
במוצאי החג מתקיימת שיחה עם קונה החמץ על מנת לבדוק מתי הוא מתכוון להוציא את כל החמץ ממחסני תנובה בהתאם להסכם ולשלם את יתרת חובו בעבור החמץ שקנה. אם הקונה לא השיג את המימון הנחוץ לקניית כל החמץ של תנובה ומבקש למכור את החמץ שקנה לידי תנובה ובכך לקזז את חובו – מתבצעת מכירה מהקונה לתנובה. הסכם המכר כולל הסכמה של הצדדים שתנובה תקנה מקונה החמץ את כל החמץ שנמכר לו לפני פסח כאשר תנובה תשלם לקונה את אותה תמורה שנקבעה בהסכם שנחתם בין תנובה לקונה בתוספת הסכום שהקונה מחויב עבור שכירת המקומות בהם אוחסן החמץ במשך שבוע הפסח. באופן זה הקונה לא מפסיד מעסקת המכירה שנעשתה עמו והוא אף מקבל לאחר מכן מתנה סמלית על הסכמתו לקנות את כל החמץ לפני פסח ובכך הוא מנע את הצורך בביעורו של כל החמץ.

על פי הנחיית הגרש"א שטרן שליט"א וחברי ועדת מהדרין תנובה במעמד קניית החמץ לאחר הפסח מספיק לבצע קנין כסף וקניין סודר, ואנו מוסיפים לקניינים אלו גם את שטר המכר שלהלן:

ז. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה
אני החתום מטה ________ ת"ז _______ החלטתי בהמשך לשיחתי במוצאי החג … עם הרב זאב וייטמן – רב תנובה ומיופה הכח מטעמה למכירת החמץ – למכור באמצעות הרב וייטמן – רב תנובה – לחברת תנובה את כל החמץ שנמצא במקומות המושכרים לי ע"י תנובה ושהייתי אמור להוציאם לרשותי עד ה_________ ולשלם את יתרת תמורתם כפי שנקבעה בשטר שנחתם ע"י מיופה הכח מטעם תנובה ועל ידי ב.

התמורה עבור כל החמץ בהתאם למוסכם עם מיופה הכח תהיה המחיר בו קניתי את החמץ מידי תנובה בתוספת _________ ₪ כאשר התשלום יקוזז מהחוב שיש לי לתנובה עבור ההלוואה שקיבלתי מהם לצורך קניית החמץ ועבור השכרת המקומות לאיחסונו, וחתימתי על שטר זה מעידה שקיבלתי את מלוא התמורה (ע"י קיזוז חובי לחברת תנובה) כאשר חתימת מיופה הכח מטעם תנובה מעידה על מחיקת חובי בגין ההלוואה הנ"ל וחתימתי מעידה שקיבלתי לידי את צ'ק הביטחון ע"ס ___ מליון ₪ שהפקדתי בידי תנובה.

בנוסף לשטר זה נעשו איתי באמצעות מיופה הכח מטעם הרב וייטמן רב תנובה קנין כסף בו קיבלתי לידי 100 ₪וכן נעשה קניין סודר בחפץ הכשר לקנות בו ותקיעת כף.

ובאתי על החתום ביום ______________
המוכר ________________________

ואף אנו מיופי כח הקונים באנו על החתום ביום הנ"ל _________________________

image_printהדפסת מאמר