1

כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם

הרב יוסף מרדכי זילבר
יועץ בד״צ ועדת מהדרין לחומרי גלם

(תגובה למאמר)

 

קראתי במלוא העיון את מאמרו של ידידי הרה"ג רבי דוב לנדאו שליט"א בנידון (בנתיב החלב ז, עמ' 45), ובהיות ויש לי דברים אחדים בנושא זה, אמרתי כי מן הצורך להעמיד דברים על דיוקם.

בשו"ע יו"ד סי' פ"א הובא דעת רבי אליעזר ממיץ המובא בטור כיש מי שאוסר מי חלב, ודעת הראשונים והאחרונים שאין הכוונה לנסיובי דחלבא דהיינו המים הנשארים לאחר עשיית הגבינה אלא שהכוונה שלאחר שמוציאים הגבינה מבשלים החלב והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר אלא מים בעלמא זהו הנקרא מי חלב (לשון הטור סי' פ"ז), ובלשון האחרונים מימי חלב. וכן כתב המחבר מימי חלב (סי' פ"א סעיף ה') עיי"ש בט"ז ובש"ך ובפמ"ג, ומלשון הטור אינו משמע שעושים מהנסיובא דוקא גבינה אלא מקבצים האוכל מהמים. והנה הרב בעל "כף החיים" פסק שלדעת הפוסקים גאוני ספרד, יש להחמיר בכך לכתחילה.

והנה כיום נשארים במי הגבינה סוכר החלב (לקטוז) חלבונים מינרלים ויטמינים ושאריות שומן ומלחים. במחלבות קטנות בארץ ובחו"ל אף במחלבות גדולות מבשלים את המי גבינה ומייצרים ממנה גבינה בשם "ריקוטה" בעלת טעם מיוחד (היא קצת מתוקה מאחר והיא סופגת במהלך הייצור חלק מהלקטוזה הנמצאת במי הגבינה). מי גבינה אלו לא עברו שום בישול, לפני שנשלחים להפקת הלקטוזה והחלבונים ע"י סינון. ופשוט שמי גבינה אלו שם נסיובא דחלבא עליהם, ואם יבשלו בם בשר יהיה איסור מדאורייתא כנפסק בסימן פ"ז. אלא שהרה"ג ר' דוב לנדאו שליט"א שמע מהטכנולוגים שאי אפשר להוציא ממי הגבינה הללו שום דבר ע"י בישול רק ע"י הסינון, ולכן
הסיק, שדינם כדין מימי חלב. אבל יש לחלוק על כך, דבמחלבות אחרות, כן עושים מזה גבינה. ועוד דסוף כל סוף מים אלו לא עברו בישול, וכי לשיטתו מותר על סמך סברתו לבשל מדאורייתא בשר במים אלו? פשיטא שלא, שהרי הם לא עברו שום בישול, ובפשטות שניתן לעשות מהם "כותח הבבלי", שמזה מוכיחים הראשונים שמי נסיובא דחלבא דינם כחלב.

למעשה, דיברתי בנידון עם המדען הראשי של תנובה -מר זאב פייקובסקי, העובד בתנובה שנים רבות, ושאלתיו האם ניתן לעשות ממי גבינה אלו גבינת ריקוטה וענה לי שבהחלט ניתן לעשות גבינה ממי הגבינה הללו. אמנם ממי הגבינה של גבינות רכות, ניתן לעשות רק חלבונים כי הרכב החלבונים לא יכול להתגבש לגבינה, אבל בהחלט מתקבצים חלקי חלבונים ולקטוזה בזמן הבישול. וממילא כל טענותיו של הרב דוב לנדאו שליט"א – על סמך שיחה עם טכנולוגים – בטעות יסודן, כי מי גבינה אלו, הינם ללא פקפוק הנסיובא דחלבא שמוזכר בפוסקים שמותרים לכתחילה ובודאי יכולים להשתמש בהם גם אחינו בנ"י ההולכים לאור פסקי גאוני ספרד, ללא שום פקפוק.