1

כשרות חלב מפרות שידוע שחלקן הגדול איננו חלק

הרב זאב וייטמן
רב תנובה

 

כיום שאחוז גבוה מהבהמות הם לא חלק בפרט לפי הספרדים – זה טרף, איך אפשר לסמוך על תוצרת החלב והגבינות? סוף סוף מדובר בהרבה יותר ממיעוט המצוי שאי אפשר להתעלם ממנו?

 

הפתחי תשובה ביורה דעה סימן פא ס"ק ד כתב: עי' בתשובת תפארת צבי חי"ד סי"ג ע"ד שפקפק רב אחד דבמקומו שכיחי טריפות כמו כשירות איך נאכל חמאה וחלב דליכא רובן דכשירות במקום זה והוא ז"ל השיב וכתב לו היתר לזה מתרי טעמי ע"ש. וכעין סברתו כתב ג"כ בתשובת שאגת ארי' סי' ס"ד לענין אם מותר לשחוט בהמה בי"ט במקומות אלו שמצויין טריפות כמו כשירות ע"ש:

 

עולה מדברי הפתחי תשובה שהשאלה יכולה להתעורר רק אם מגיעים למציאות שאין רוב כשרות אך כל עוד המצב הוא שיש מיעוט המצוי או מיעוט גדול אך עדיין מיעוט – אין מקום לשאלה. וגם במקרה שבו אין רוב כשרות מביא הפתחי תשובה את תשובות הפוסקים המתירים.

 

ואמנם פשוט שבמציאות של מיעוט המצוי אף אחד לא מעלה על דעתו לאסור את החלב. שהרי מאז ומעולם המציאות הייתה שיש מיעוט מצוי של פרות טריפות מחמת טריפת הריאה וזו בדיוק הסיבה שיש חובה הלכתית לבדוק את הריאה של כל בהמה לאחר שחיטתה, ולמרות זאת לגבי החלב של בהמה בחייה – כשלא ניתן לבדוק את מצב הראות – אזלין בתר רובא של הבהמות הכשרות ומעמידן כל בהמה בחזקת כשרות ולכן החלב של כל פרה ופרה כשר.

 

אלא שיש להבין מדוע אפילו במציאות בה יתברר אולי שאין רוב כשרות עדיין אין איסור בחלב. הסיבה לכך היא, שאע"פ שבשולחן ערוך נפסק שיש לאסור חלב של פרה שנשחטה ונמצאה טריפה וגם הגבינות שנעשו מחלבה אסורות, עם זאת, פוסק השו"ע שאם הטריפה היא מחמת סרכא בריאה החלב מותר משום דהוי ספק ספיקא – ספק אם בכלל הסרכא מטריפה וספק שאולי הפרה נטרפה אחרי חליבתה.

 

אמנם הרמ"א כותב שאם אין הפסד מרובה ראוי להחמיר גם בסרכא, אלא שלרמ"א סרכא איננה אוסרת ולדעתו מותר לפרק סרכות ולהכשיר פרות שנתגלו בהן סרכות, וממילא לדבריו המציאות היא שהרוב כשרות.

 

כלומר, אפילו אם תוצאות שחיטת הפרות הן שליש – כשר, שליש – חלק ושליש – טרף – הרי שאליבא הרמ"א הרוב הן כשרות וממילא אין שאלה לגבי כשרות החלב, ואליבא דהשו"ע מכיוון שכמעט כל מה שלא מוגדר כחלק ושאליבא דהשו"ע איננו כשר הוא מחמת סרכות הריאה – החלב ג"כ מותר שהרי השו"ע פוסק שאפילו במציאות שיש חלב שכולו נחלב מפרה שהוגדרה כטריפה מחמת סרכות הריאה – החלב מותר.