1

דעת הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל בענין כשרות הג'לטין

הרב אברהם יוסף
הרב הראשי לחולון
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

 

דעת הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל

בענין שימוש בג'לטין דגים במוצר חלב

 

לכבוד

ידידי הרב רבי זאב ויטמן שליט"א
שלום רב וכוט"ס,

באשר ארי נעשה שואל בענין הכנסת ג'לטין דגים למוצרי חלב, לספרדים ההולכים בעקבות מרן הש"ע שאסר לאכול דגים עם חלב, דעת מרן אבי מו"ר הראש"ל זצ"ל להתיר בשופי, הואיל והג'לטין הוא פנים חדשות לאחר שנעשה כעפר והתבטל, ואפילו בג'לטין העשוי מבהמות רבים הם המתירים הן מרבני האשכנזים והן מרבני הספרדים, ודי לנו להחמיר בג'לטין מצד הכשרות, אך מחמת הסכנה אין מקום להחמיר יתר על המידה, ולכן מותר לערב ג'לטין דגים במוצרי החלב לכתחילה, ואף בכשרות מהדרין כך הדין. עיין יביע אומר ח"ח יו"ד סימן יא באורך רב.

בברכת התורה,
אברהם יוסף