1

דינם של מוצרי חלב לגבי סעודה מפסקת

שאלה:
האם יש מוצרי חלב שמוגדרים כתבשיל נפק"מ לסעודה מפסקת שניתן לאכול רק תבשיל א' וממילא אם ניתן לבשל בנוסף לתבשיל אף מוצרי חלב. האם אפשר לאכול בסעודה מפסקת מוצרי חלב בנוסף לתבשיל?

 

תשובה:
רבי בן ציון אבא שאול (אור מציון ח"ג פרק כ"ח שאלה ב') כתב שכל מוצרי חלב המפוסטרים בשיעור יד סולדת בו נחשבים לתבשיל, ולכן אסור לאכול שני סוגי מוצרי חלב כגון חמאה וגבינה, כיון שהם מפוסטרים והם שני מינים ונחשבים לשני תבשילין.

 

והביא שם מה שכתב החיד"א (ברכי יוסף, מחזיק ברכה או"ח סימן תקנ"ב דין א') בשם זרע אמת (או"ח סימן ע"ח), שהאריך לאסור גם שתיית קפה ותה (ואפילו מים חמים), והחיד"א האריך שם להקל, עיי"ש. וסיים שם באור לציון להחמיר שלא לשתות שום משקה רותח אפילו מים אלא אם כן לזקוקים לכך. וכמו כן חלב מפוסטר יש להימנע אם אוכל תבשיל אחר. גם הגאון הראשל"צ רבי יצחק יוסף הביא (ילקוט יוסף או"ח חי"ג דיני סעודה המפסקת) שתי הדעות הנ"ל ומסיק "ומי שאפשר לו טוב שיחמיר בזה".

אבל בספר החיים (להגר"ש קלוגר סימן תקנ"ב) האריך להקל בשתיית חלב מבושל. וכן כתב ערוך השלחן (סימן תקנ"ב סעיף ט'), דמותר לשתות קפה ותה, וכתב "ויש מי שמסתפק בזה ולא ידעתי למה". ובכף החיים [סימן תקנ"ב אות י"ג] הקל גם בלבן. ועיין במחזיק ברכה הנ"ל (ומובא בשערי תשובה סימן תקנ"ב, סק"א, שמנהג פשוט בארץ ישראל ומצרים וכל הגלילות לשתות קאווע (קפה) אף הבריאים.

לסיכום, במאכלי חלב המפוסטרים או מבושלים יש להחמיר, אבל בחלב ושאר משקים מפוסטרים או מבושלים יש להקל.

ועיין בתשובתו של ידידי הרב וייטמן, רב תנובה, בקובץ "בנתיב החלב", ו', עמ' 96 ,שהביא דעות להקל.