גדר חלב ישראל

כשרות החלב ברפת של מי שאינם שומרי שבת

שאלה:
רפת של אינם שומרי שבת – האם החלב הנחלב שם בגדר חלב ישראל?

תשובה:
חלב של יהודים שאינם שומרי שבת וכשרות, שחולבים את הפרות השייכות להם, החלב נחשב לחלב ישראל. כך פסקו הגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב – זצ"ל. לעומת זאת, אם גוי חולב ברפת של יהודי, יש להבחין בין מקרה בו מדובר ביהודי בעל הבית שומר שבת, שאז החלב נחשב לחלב ישראל למהדרין גם אם החליבה נעשית ע"י גוי, ובין מקרה בו מדובר ביהודי שאיננו שומר שבת וכשרות, שאז אם פועל גוי חולב את הפרות החלב לא נחשב לחלב ישראל למהדרין. כך פסק בזמנו הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אלא שגם הוא סבר שזה לא נחשב כגוי שחולב את בהמותיו שלו שאז כדי להחשיב את החלב לחלב ישראל יש להקפיד להשגיח על כל חליבה וחליבה. כאשר בעל הבית הוא יהודי, מספיק להשגיח על חלק מהחליבות באופן שלא ניתן לדעת מתי יבוא המשגיח ולדעת הרב אלישיב זצ"ל מספיק להשגיח על חליבה אחת או שתיים בכל שבוע וזה מספיק ליצירת מירתת, שיחשיב את החלב לחלב ישראל גם למהדרין. הגרי"ש אלישיב זצ"ל הקל במקרה של בעל בית יהודי, גם בגלל העובדה שאף אם מדובר במי שאינו שומר שבת וכשרות הרי יש מירתת גדול מאוד לגוי לערב חלב זר בגלל חשש גדול לפגיעה באיכות החלב וכתוצאה מכך בתמורה אותה יקבל בעל הפרות.

 

הר״ר אריק שאול, מפקח כשרות רפתות, משרד הרב

image_printהדפסת מאמר